vlajka překladu vlajka překladu

Vyzýváme všechny lidi, kterým není osud naší planety lhostejný, aby se zapojili do projektu


jak se
zapojit

Každý může přiložit ruku k dílu. Stačí si ve svém okolí vytipovat pozemek, vhodný k výsadbě stromů. Nejlepší je pozemek, který není vhodný k výstavbě a jinému komerčnímu využití, ani k zemědělské činnosti.

Vhodné jsou plochy, které mohou mít časem charakter lesa, minimálně od 10 000m2, kudy teče voda podél koryt potoků i vyschlých, když prší. Nebo v přirozených údolích.

Jde o to udělat biotop, který se časem obejde bez pomoci člověka po zakořenění stromů. Měli bychom sázet místní odrůdy stromů hodně hustě k sobě, nejlépe 1m od sebe a vyvarovat se agresivním stromům, které neumí žít v symbióze s jinými stromy. Ponechat ostatní rostliny kolem stromů růst a je na přírodě, aby vytvořila svůj prales.

Takto vzniklý prales musí mít i protipožární velké mezery mezi dalším lesem, kde se bude časem dařit víc rostlinám pro pastvu zvířat a neměly by zde být žádné suché rostliny. Velikost těchto mezer je na zvážení každého. Myslete na vítr ve vaší lokalitě.

Projekt můžeme
podpořit i finančně

Stačí vyfotit pozemek s datem na fotce před výsadbou a po zakořenění rostlin. A následně každý rok poslat fotku na E-mail: organizator@mie.cz s žádostí o podporu i s bankovním číslem.

Výše podpory není určená, ale věřte, že se vám ekonomicky vyplatí pomoc přírodě hned několikrát. Jednou s naší podporou a podruhé, pokud si adoptivní rodiče přímo zvolí vaší lokalitu na výsadbu svých stromů. A za to dostanete všechny peníze od sponzora. A potřetí, když budete sklízet dřevo z lesa jako dobrý hospodář průběžně, aby les nezanikl.

A za čtvrté, budete v naší databázi míst, kde se lidé mohou na les podívat a případně si zde odpočinout pod stromy a koupit si například tradiční občerstvení nebo plody z přírody. A nakonec pocítíte i to krásné, a to radost z podpory přírody a uvědomění, že je nás víc na celém světě, kterým není lhostejný osud světa.

Tak zapojte se i Vy? Děkujeme vaše MIE z.s.

Sponzoři
a partneři

Pomoc může i každý na dálku svými penězi, stačí je poslat na náš transparentní účet číslo: 2858055001/5500

Věřte, že 100% peněz bude použito na stromy a pokud nám pošlete e-mail na organizator@mie.cz s oznámením Vaší podpory, pošleme Vám informaci i s fotkami, kam přímo Vaše peníze šly, co a koho podpořily. Vaše peníze podpoří i místní obyvatele, ekonomiku a malou částí zastaví migraci lidí, protože tam kde nic neroste, se lidé stěhují jinam a pokud zde budou mít práci a navíc i smysluplnou práci pro celý svět, proč by nezůstali doma.

Naše organizace MIE z.s. si na svoji režii vydělává podnikáním v oblasti podpory prodeje hlavně malých obchodníků a z jejich poplatků z nájmů které platí, pokud jsou spokojení nebo ze zisku z prodejů dost často i použitých věcí.Tento zisk používáme na chod celé organizace i podporu výsadby stromů.

Snažíme se o Regionální rozvoj kdekoliv na světě a ze zisků financujeme naši hlavní činnost - výsadbu stromů. Pokud máte pro nás podnět, kde by se například daly pořádat trhy, prodávat použité věci, napište nám na: organizator@mie.cz.

Pomozte nám ve vašem jazyce udělat překlad tohoto textu a pošlete na organizator@mie.cz. Děkujeme

vlajka překladu vlajka překladu

We call on all people who are not indifferent to the fate of our planet to participate, in the project


how to get
involved

Everyone can put its hand on the work. All you need to do is to select a plot of land suitable for planting the trees. The best is the land that is not suitable for construction and other commercial use, nor for agricultural activities.

Suitable are the areas that may have the character of forest over time, at least from 10 000 square meters, where the water flows along the creek beds and dried-up as well when it rains.

Or in natural valleys. The point is to make the biotope that over time can do without the help of a man after the rooting of trees. We should plant local varieties of trees very densely together, preferably 1m apart of each other and avoid aggressive trees that cannot live in symbiosis with other trees.

Let other plants around the trees grow and it is up to nature to create their forest. The forest thus created must also have large fire gaps between the other forests, where in time more plants will flourish for animal grazing and there should be no dry plants. The size of these gaps is at the discretion of everyone. Think of the wind in your location.

We can also support the
project financially

Just take a picture of the land with the date in the photo before planting and after rooting of the plants. And then every year send a photo to the e-mail: organizator@mie.cz with a request for the support and also with a bank number.

The amount of the support is not determined, but believe that you will be economically beneficial to help nature just several times. Ones with our support, and at the second time, if adoptive parents directly choose your location for planting their trees. And for that you get all the money from the sponsor. And the third time when you will harvest wood from the forest as a good landlord on an ongoing basis so that the forest does not die

Fourth, you will be in our database of places where people can look at the forest and possibly relax under the trees and buy traditional snacks or fruits from the nature. Finally, you will feel also the beautiful and that is joy of nature's support and the realization that there are more of us all over the world to them is not indifferent the fate of the world.

So join also yourself... thank you MIE z.s.

Dear sponsors
and partners

Anyone can also help remotely with his money, just send them to our transparent account number:: 2858055001/5500

In these site's contacts there is a preview of this account. Believe that 100% of the money will be used for trees and if you send us an email to organizator@mie.cz notifying you of your support, we will send you the information and photos where your money went directly, what and who they have supported. Your money will also support local people, the economy and a small fraction will stop people's migration, because where nothing grows, people move elsewhere and if they have a job here and also meaningful work for the whole world, why not stay at home.

Our organization MIE z.s. earns on her expense by doing business in promoting the sale of mainly small merchants and their fees from the rents which they pay if they are satisfied or profit from sales and quite often from used things. We use this profit to run the entire organization as well as to support tree planting. We strive for regional development anywhere in the world, and from our profits we finance our main activity - tree planting. If you have an incentive for us, where would it be possible to organize the markets, sell used things, please write to: organizator@mie.cz.

Help us to translate this text in your language and send it please to organizator@mie.cz. Thank you in advance

vlajka překladu vlajka překladu

Wir rufen alle Menschen, denen das Schicksal unseres Planeten nicht gleichgültig ist, dazu auf, sich an dem Projekt zu beteiligen


wie man
engagieren

Jeder kann seine Hand auf die Arbeit legen. Sie müssen lediglich ein Grundstück in Ihrer Umgebung auswählen, auf dem Sie Bäume pflanzen können. Das Beste ist das Land, das weder für den Bau noch für andere kommerzielle Zwecke oder für landwirtschaftliche Tätigkeiten geeignet ist.

Geeignet sind Gebiete, die im Laufe der Zeit den Charakter eines Waldes haben können, mindestens ab 10 000 Quadratmetern, in denen das Wasser am Bachbett entlang fließt und bei Regen trocken ist.

Oder in natürlichen Tälern. Es geht darum, einen Lebensraum zu schaffen, der nach dem Wurzeln der Bäume mit der Zeit ohne die Hilfe eines Menschen auskommt. Wir sollten lokale Baumsorten sehr dicht beieinander pflanzen, vorzugsweise in einem Abstand von 1 m, und aggressive Bäume vermeiden, die nicht mit anderen Bäumen in Symbiose leben können.

Lassen andere Pflanzen um die Bäume wachsen und es liegt an der Natur, ihren Wald zu schaffen. Der so entstandene Wald muss auch große Lücken –Feuerabstände- zwischen dem anderem Wald aufweisen, in dem mit der Zeit mehr Pflanzen für die Tierweide gedeihen und es keine trockenen Pflanzen geben sollte. Die Größe dieser Lücken liegt im Ermessen aller. Denken Sie an den Wind in Ihrem Standort.

Wir können das Projekt
auch finanziell unterstützen

Machen Sie einfach ein Foto des Landes mit dem Datum auf dem Foto vor dem Pflanzen und nach dem Bewurzeln von Pflanzen. Und dann schicken Sie jedes Jahr ein Foto mit einer Bitte um die Unterstützung und einer Banknummer an die E-Mail-Adresse: organizator@mie.cz

Die Höhe der Unterstützung ist nicht festgelegt, aber glauben Sie uns, dass es wirtschaftlich von Vorteil ist, der Natur bereits mehrmals zu helfen. Eine mit unserer Unterstützung und die andere, wenn Adoptiveltern direkt Ihren Standort für das Pflanzen ihrer Bäume auswählen. Und dafür bekommen Sie das ganze Geld vom Sponsor. Und zum dritten Mal wenn Sie ernten als guter Vermieter dauerhaft Holz aus dem Wald, damit der Wald nicht stirbt.

Und Viertens befinden Sie sich in unserer Datenbank der Orten, an denen Menschen den Wald betrachten und sich unter den Bäumen entspannen und zum \Beispiel traditionelle Snacks oder Früchte aus der Natur kaufen können. Schließlich werden Sie das Schöne, die Freude an der Unterstützung der Natur und die Erkenntnis spüren, dass wir alle mehr sind in der Welt, die dem Schicksal der Welt nicht gleichgültig ist.

Also machen Sie auch mit ... danke MIE z.s.

Sponsoren
und Partner

Jeder kann auch aus der Ferne mit seinem Geld helfen. Senden Sie es einfach an unsere transparente Kontonummer: 2858055001/5500

Die Kontakte dieser Seiten haben eine Vorschau dieses Kontos. Glauben Sie, dass 100% des Geldes für Bäume verwendet werden und wenn Sie uns eine E-Mail an organizator@mie.cz senden, um Sie über Ihre Unterstützung zu informieren, werden wir Ihnen Informationen und Fotos senden, wo Ihr Geld direkt hingegangen ist, was und wen unterstützt hat. Ihr Geld wird auch die lokale Bevölkerung, die Wirtschaft und einen kleinen Teil die Migration der Menschen stoppen, denn wo nichts wächst, ziehen die Menschen woanders hin und wenn sie hier einen Job und auch eine bedeutende Arbeit für die ganze Welt haben, warum nicht zu Hause bleiben.

Unsere Organisation MIE z.s. Sie verdient auf seine Kosten, indem sie den Verkauf von hauptsächlich kleinen Händlern und deren Gebühren aus der Miete fördert, die sie zahlen, wenn sie zufrieden sind oder vom Verkauf häufig benutzter Dinge profitieren. Mit diesem Gewinn betreiben wir die gesamte Organisation und unterstützen das Pflanzen von den Bäumen. Wir streben überall auf der Welt eine regionale Entwicklung an und finanzieren aus unseren Gewinnen unsere Haupttätigkeit - das Pflanzen von Bäumen. Wenn Sie einen Anreiz für uns haben, Märkte zu organisieren, gebrauchte Sachen zu verkaufen, schreiben Sie uns an: organizator@mie.cz.

Helfen Sie uns, diesen Text in Ihre Sprache zu übersetzen und senden Sie ihn uns organizator@mie.cz. Wir danken Ihnen im voraus

Podpořte nás a naše aktivity

Budeme rádi jestli nás podpoříte ve tvoření nových projektů a upevňování stávajících, 500,-Kč na jeden strom na transparentní účet Mie z.s. 2858055001/5500 do poznámky uveďte (podpora projektu a případně své jméno).

V ceně je pořízení stromku a 3roky jeho zalévání. Na každý zakoupený strom Vám bude zaslán rodný list stromu, foto zasazení a každý rok nová foto stromku po dobu 3let a později jen příležitostně.

Buďte součástí vytvoření lepšího prostředí kolem nás.

Náhled do transparentního účtu